• เงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี
วงเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)         
ไม่เกิน 10,000 บาท (A) 0.30%
ส่วนที่เกิน 10,000 ถึง 50,000 บาท (B)  2.00%
ส่วนที่เกิน 50,000 ถึง 100,000 บาท (C) 1.00%
ส่วนที่เกิน 100,000 บาท (D) 0.30%

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (A) = 0.30% (B) = 0.30%-1.66% (C) = 1.33%-1.66% (D) = 0.30%-1.33%

หมายเหตุ การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า

อัตราดอกเบี้ยข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
*อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุดของธนาคาร

  • เปิดบัญชีได้สูงสุดคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  • สำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
  • เปิดบัญชีผ่าน Mobile Application : CIMB THAI Digital Banking หรือสาขา หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด

o  กรณีเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เฉพาะลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีเงินฝากหรือบัตรเดบิตกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย แล้ว

o  กรณีเปิดบัญชีผ่านสาขา สามารถเปิดได้ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

  • เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจัดส่ง e-Statement ให้กับลูกค้าทุกสิ้นเดือน ตาม E-mail address ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
  • สามารถใช้เป็นบัญชีเพื่อใช้บริการอื่นๆ เช่น เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ย เป็นบัญชีชำระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
  • บัญชีนี้สามารถผูกกับบัตรเดบิต Digital Savings (รองรับมาตรฐานชิปการ์ดไทย) เพื่อการชำระสินค้าหรือกดเงินสดจากเอทีเอ็ม
  • ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
  • คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันได (Split Rate)
  • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือ โทร.02 626 7777

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Call Us
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777