• รับฟรี Starbucks e-Coupon 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และลงทะเบียนเข้าใช้แอป CIMB THAI Digital Banking

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

“รับ Starbucks e-Coupon 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และลงทะเบียนเข้าใช้แอป CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563”

1. เฉพาะลูกค้าธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ที่สมัครผลิตภัณฑ์และบริการตามที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน  2563 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท

  • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย
  • ลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking

2. ลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ลูกค้าต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking โดยลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking พร้อมกัน ภายในวันเดียว จึงจะได้รับ Starbucks e-Coupon

3. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่ได้รับ Starbucks e-Coupon มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการรับ Starbucks e-Coupon นั้นๆ ทันที

4. ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน สามารถรับได้ 1 สิทธิ์ จำกัด 1,500 สิทธิ์ต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 4,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี

5. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย จะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท ผ่านทางข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้เท่านั้น ภายใน 30 วันทำการ หลังจากลงทะเบียนเข้าใช้แอป CIMB THAI Digital Banking โดยสามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ

6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถเพิ่มเติมยอดใน e-Coupon ได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

7. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน  2563

8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ทาง www.cimbthai.com ทั้งนี้ การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร. 02 626 7777

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย คลิกที่นี่