• เคลียร์ให้หมด...ด้วยการรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ย 13.33%

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

  • ดอกเบี้ย 11.84%ต่อปี  อายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน  สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000บาทขึ้นไป
  • ดอกเบี้ย 13.33%ต่อปี  อายุสัญญาเท่ากับ 36 เดือน  สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป

ฟรี! ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสินเชื่อ และค่าอากรแสตมป์

สมัครวันนี้  – 31 ธ.ค. 62 

หมายเหตุ  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัครออนไลน์ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติบัตรสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช  สมัครวันนี้ - 31 ธ.ค. 62 

  1. วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป รับเงินสินเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
  2. ดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี อายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน ลูกค้าจะต้องถือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้มามากกว่า  24 เดือน
  3. กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดอายุสัญญา  ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
  4. หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระในงวดนั้น จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด  โดยทางธนาคารจะคิดค่าดอกเบี้ย ค่าปรับล่าช้า ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆสูงสุดไม่เกิน 28%  ต่อปี
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ ยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคาร  ถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีรายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน

วงเงินกู้  ยอดเงินผ่อนชำระ/เดือน (โดยประมาณ)  
  ดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี อายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน ดอกเบี้ย 13.33% ต่อปี อายุสัญญาเท่ากับ 36 เดือน
30,000 1,410 1,020
50,000 2,350 1,700
70,000 3,290 2,370
100,000 4,700 3,390
500,000 23,500 16,930
600,000 28,200 20,230
800,000 37,600 27,090
1,000,000 47,000 33,860
1,500,000 70,500 50,780