• ประกาศ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การใช้สิทธิชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนก่อนครบกำหนดสำหรับหุ้นกู้อนุพันธ์ Maxi V-Plus รหัสผลิตภัณฑ์ SDB1708-01-C-NF

อ้างอิงตามเงื่อนไขสัญญาหุ้นกู้อนุพันธ์ Maxi V-Plus ("หุ้นกู้อนุพันธ์") รหัสผลิตภัณฑ์ SDB1708-01-C-NF ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ตามรหัสผลิตภัณฑ์ข้างต้นทราบว่าธนาคารมีความประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนก่อนครบกำหนด โดยธนาคารจะชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งตรงกับงวดการจ่ายดอกเบี้ยงวดที่ 1 ทั้งนี้ธนาคารจะหยุดจ่ายดอกเบี้ยตามที่ได้ระบุไว้ในหุ้นกู้อนุพันธ์ดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านไม่ได้ฝากต้นฉบับหุ้นกู้อนุพันธ์ไว้กับธนาคาร ธนาคารจึงใคร่ขอให้ท่านนำส่งต้นฉบับหุ้นกู้อนุพันธ์พร้อมลงนามด้านหลังหุ้นกู้อนุพันธ์ และหลักฐานประกอบการชำระคืนเงินต้นให้แก่ธนาคาร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561เพื่อธนาคารจะได้ดำเนินการชำระคืนต้นพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา โดยท่านสามารถนำส่งได้ที่สาขาของธนาคารทุกสาขา หรือติดต่อตัวแทนของธนาคารที่ติดต่อหรือดูแลท่านให้มารับเอกสารจากท่าน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาของธนาคาร CIMB Preferred และ CIMB Thai Care Center ที่เบอร์ 0-2626-7777

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777