• เงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ

ดอกเบี้ยสูงสำหรับคนช่างออม

 • ฝากเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ด้วยเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 ต่อเดือน
 • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน และ 36 เดือน
 • รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำคงที่ตลอดระยะเวลาฝาก

หายห่วงเรื่องภาษี

ผู้ฝากจะได้รับสิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีรายได้จากดอกเบี้ย

ฟรี! ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ

 • รับประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรีตลอดระยะเวลาฝาก
 • ความคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินฝากเมื่อครบระยะเวลาฝาก คุ้มครองสูงสุดถึง 600,000 บาท

สบายๆ ไร้ค่าธรรมเนียม

 • บริการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจทุกเดือนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน (กรณีสำนักหักบัญชีเดียวกัน)
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันโดยอัตโนมัติ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 • สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีประเภทฝากรายเดือนทุกประเภท)
 • เปิดบัญชีด้วยเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ถึงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 บาท เช่น 1,500 บาท 2,000 บาท 2,500 บาท เป็นต้น และยอดเงินฝากรายเดือนต้องเท่ากับยอดเงินเปิดบัญชี
 • ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือน
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน ที่มีชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจที่เปิดไว้คู่กัน (รายได้จากดอกเบี้ยของบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน นี้จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี)

เงื่อนไขการฝาก*

 • ต้องนำฝากจำนวนเงินเท่ากับยอดเงินเปิดบัญชีทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง ติดต่อกันจนครบระยะเวลาการฝาก
 • ขาดฝากเงินไม่เกิน 2 ครั้ง สามารถนำฝากต่อได้โดยวันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากจะเลื่อนออกตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก
 • ขาดฝากเงินเกิน 2 ครั้ง ได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้
 • กรณีถอนเงินก่อนกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนและบัญชีนี้จะถูกปิด โดยลูกค้าจะได้รับเป็นเงินคืน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  - ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  - ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากแต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาและจำนวนเงินที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้

เงื่อนไขการประกัน**

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง: มีผลตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
 • การให้ความคุ้มครองถือตามอายุของผู้ฝาก ณ วันที่เปิดบัญชีเป็นหลักโดยกำหนดอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 65 ปี และให้วงเงินคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินฝากเมื่อครบระยะเวลาฝาก (จำนวนเงินฝากรายเดือน คูณ ระยะเวลาฝากตามเป้าหมาย) สูงสุดถึง 600,000 บาท
 • การสิ้นสุดความคุ้มครอง: เมื่อลูกค้าฝากเงินครบกำหนดระยะการฝากตามเงื่อนไข หรือ เมื่อลูกค้ายกเลิกการฝากเงินก่อนครบกำหนดหรือบัญชีเงินฝากนี้ถูกปิดบัญชีเนื่องจากลูกค้าขาดการนำฝากตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป

* รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
** เงื่อนไขของความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

·         บัตรประจำตัวประชาชน

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

·         เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี

·         เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี

·         เปิดบัญชีด้วยเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ถึงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 บาท เช่น 1,500 บาท 2,000 บาท 2,500 บาท เป็นต้น และยอดเงินฝากรายเดือนต้องเท่ากับยอดเงินเปิดบัญชี

·         ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือน

·         เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน ที่มีชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจที่เปิดไว้คู่กัน (รายได้จากดอกเบี้ยของบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน นี้จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี)

เงื่อนไขการฝาก*

·         ต้องนำฝากจำนวนเงินเท่ากับยอดเงินเปิดบัญชีทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง ติดต่อกันจนครบระยะเวลาการฝาก

·         ขาดฝากเงินไม่เกิน 2 ครั้ง สามารถนำฝากต่อได้โดยวันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากจะเลื่อนออกตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก

·         ขาดฝากเงินเกิน 2 ครั้ง ได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้

·         กรณีถอนเงินก่อนกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนและบัญชีนี้จะถูกปิด โดยลูกค้าจะได้รับเป็นเงินคืน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

o    ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก

o    ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากแต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาและจำนวนเงินที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้

เงื่อนไขการประกัน**

·         ระยะเวลาความคุ้มครอง: มีผลตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี

·         การให้ความคุ้มครองถือตามอายุของผู้ฝาก ณ วันที่เปิดบัญชีเป็นหลักโดยกำหนดอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 65 ปี และให้วงเงินคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินฝากเมื่อครบระยะเวลาฝาก (จำนวนเงินฝากรายเดือน คูณ ระยะเวลาฝากตามเป้าหมาย) สูงสุดถึง 600,000 บาท

·         การสิ้นสุดความคุ้มครอง: เมื่อลูกค้าฝากเงินครบกำหนดระยะการฝากตามเงื่อนไข หรือ เมื่อลูกค้ายกเลิกการฝากเงินก่อนครบกำหนดหรือบัญชีเงินฝากนี้ถูกปิดบัญชีเนื่องจากลูกค้าขาดการนำฝากตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป

* รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

** เงื่อนไขของความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

·         บัตรประจำตัวประชาชน

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

·         เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี

·         เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี

·         เปิดบัญชีด้วยเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ถึงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 บาท เช่น 1,500 บาท 2,000 บาท 2,500 บาท เป็นต้น และยอดเงินฝากรายเดือนต้องเท่ากับยอดเงินเปิดบัญชี

·         ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือน

·         เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน ที่มีชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจที่เปิดไว้คู่กัน (รายได้จากดอกเบี้ยของบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน นี้จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี)

เงื่อนไขการฝาก*

·         ต้องนำฝากจำนวนเงินเท่ากับยอดเงินเปิดบัญชีทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง ติดต่อกันจนครบระยะเวลาการฝาก

·         ขาดฝากเงินไม่เกิน 2 ครั้ง สามารถนำฝากต่อได้โดยวันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากจะเลื่อนออกตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก

·         ขาดฝากเงินเกิน 2 ครั้ง ได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้

·         กรณีถอนเงินก่อนกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนและบัญชีนี้จะถูกปิด โดยลูกค้าจะได้รับเป็นเงินคืน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

o    ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก

o    ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากแต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาและจำนวนเงินที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้

เงื่อนไขการประกัน**

·         ระยะเวลาความคุ้มครอง: มีผลตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี

·         การให้ความคุ้มครองถือตามอายุของผู้ฝาก ณ วันที่เปิดบัญชีเป็นหลักโดยกำหนดอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 65 ปี และให้วงเงินคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินฝากเมื่อครบระยะเวลาฝาก (จำนวนเงินฝากรายเดือน คูณ ระยะเวลาฝากตามเป้าหมาย) สูงสุดถึง 600,000 บาท

·         การสิ้นสุดความคุ้มครอง: เมื่อลูกค้าฝากเงินครบกำหนดระยะการฝากตามเงื่อนไข หรือ เมื่อลูกค้ายกเลิกการฝากเงินก่อนครบกำหนดหรือบัญชีเงินฝากนี้ถูกปิดบัญชีเนื่องจากลูกค้าขาดการนำฝากตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป

* รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

** เงื่อนไขของความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย

Call Us
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777