• เงินฝากกระแสรายวัน

มั่นใจใช้เช็ค

  • สะดวกและปลอดภัยกว่าด้วยการใช้เช็คสั่งจ่ายแทนเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก

การเงินคล่องตัวไม่หยุดนิ่ง

  • หมุนเวียนการใช้จ่ายด้วยเช็ค โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน
  • สามารถใช้ร่วมกับบัตร เอทีเอ็ม/ บัตรเดบิต ได้
  • ฝากหรือใช้เช็คถอนเงินได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • เป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

*อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค (ICAS)ได้ที่นี่