• โครงการ “ศูนย์เรียนรู้ภาษา” โรงเรียนพิมานวิทย์ ถนนข้าวสาร และกิจกรรม “ครั้งหนึ่งในชีวิต…ขอเป็นครูจิตอาสา”