• บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

สำหรับผู้ส่งเงินจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ขั้นตอนการส่งเงิน 

  1. ผู้ขอโอนเงินไปต่างประเทศ ต้องยื่น 'ใบคำขอโอนเงินระหว่างประเทศ (Application for International Remittance) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสานแนบ
  2. กรณีโอนเงินไปต่างประเทศตั้งแต่ USD 50,000 หรือ เทียบเท่าจะต้องยื่น 'แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ' และ 'เอกสารประกอบการทำธุรกรรม' ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
  3. การแปลงค่าสกุลเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ท่านได้ทำการตกลงไว้กับธนาคาร หรือติดต่อท่านกลับเพื่อยืนยันอัตราแลกเปลี่ยนแล้วแต่กรณี
  4. ธนาคารจะทำรายการโอนเงินไปต่างประเทศเมื่อทราบผลการตัดบัญชีของผู้สั่งโอนเป็นที่เรียบร้อย
  5. ผู้สั่งโอนสามารถขอแก้ไข หรือยกเลิกคำสั่งโอนเงินได้หากพบว่าข้อมูลผิดพลาดโดยผู้สั่งโอนเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการสื่อสาร หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม
500 บาท/ครั้ง สำหรับการโอนเงินทุกประเทศทั่วโลก 

พิเศษสำหรับสมาชิก CIMB Preferred ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารซีไอเอ็มบี ในต่างประเทศ และเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศปลายทาง เมื่อทำธุรกรรมผ่านช่องทางสาขาที่มีศูนย์รับรองสมาชิก (Preferred Center) 

สำหรับผู้รับเงินจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ขั้นตอนการส่งเงิน 
รับเงินโอนจากต่างประเทศตั้งแต่ USD 50,000 หรือ เทียบเท่าจะต้องยื่น 'แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ' และ 'เอกสารประกอบการทำธุรกรรม' ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ค่าธรรมเนียม

0.25% ของยอดเงินโอนเข้า ขึ้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท 

พิเศษสำหรับสมาชิก CIMB Preferred ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะการเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น และเป็นการโอนโดยสมาชิก CIMB Preferred ในต่างประเทศ 

หมายเหตุ 

1. ธนาคารไม่สามารถทำรายการกับบัญชีหรือประเทศที่ถูกงดทำธุรกรรมได้

2. ช่วงเวลาการรับเงินโอนในต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ

3. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปต่างประเทศของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น และไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้รับปลายทางอาจโดนเรียกเก็บเพิ่มเติมจากธนาคารของผู้รับปลายทาง

4. วงเงินในการโอนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การโอนตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดาวน์โหลดใบสมัคร
International Remittance Application Form

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777