Well-being

Silver Voyage Club: Hospital Butler Service 2,000 Points

Silver Voyage Club: Hospital Butler Service

2,000 Points (Expires : 31 December 2023)

 • สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
 • กรุณาทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเข้ารับบริการ  ในแบบฟอร์มการจองผ่านแอปพลิเคชัน myPreferred สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น. ของทุกวัน โทร 02 118 3083 หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-privilege.com ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสถานะการจองบนแอปพลิเคชัน myPreferred เปลี่ยนจาก “การจองอยู่ระหว่างดำเนินการ” เป็น “การจองเสร็จสมบูรณ์”เท่านั้น ซึ่งท่านจะได้รับ SMS ยืนยันเมื่อการจองสมบูรณ์
 • กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจอง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ ทั้งนี้
 • ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) ในกรณีไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
 • สิทธิพิเศษบริการผู้ช่วยส่วนตัว พร้อมรถรับและส่ง จากที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ ไปยังโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการ ระยะเวลารวม 4 ชั่วโมง รวมค่าทางด่วน ค่าน้ำมันและพนักงานขับรถเรียบร้อยแล้ว โดยไม่รวมถึงค่าบริการ ยา หรือสินค้าใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างการรับบริการที่โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการ (*หมายเหตุ : บริการสามารถใช้ได้จากที่พัก และโรงพยาบาล ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในเขต หรืออำเภอเดียวกัน โดยขอให้อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่กล่าวข้างต้น)
 • ผู้ช่วยส่วนตัวจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในประสานงานระหว่างการตรวจสุขภาพและดำเนินการทั้งหมดจนสิ้นสุดการตรวจและชำระงิน ณ โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการ โดยจะมาพร้อมกับพนักงานขับรถและส่งลูกค้าถึงที่หมายปลายทาง (ระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง หากเกินคิดอัตราชั่วโมงละ 300 บาท) (**หมายเหตุ : บริการสามารถใช้ได้จากที่พัก และโรงพยาบาล ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในเขต หรืออำเภอเดียวกัน เพียงแต่ขอให้อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่กล่าวข้างต้น)
 • รถยนต์ซีดาน สามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุด 2 ท่าน ทั้งนี้รถยนต์ซีดานไม่รองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่มีรถเข็น (wheelchair) ดังนั้น หากผู้โดยสารประสงค์เดินทางโดยมีรถเข็น (wheelchair) ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถยนต์โดยสารเป็นรถตู้แทนและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยสามารถตรวจสอบค่าบริการเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ Concierge
 • ผู้ช่วยส่วนตัวได้รับการอบรมการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น แต่จะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โดยทำหน้าที่หลักในการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่รวมถึงการปฐมพยาบาลและการดูแลทางการแพทย์
 • การเข้ารับจากที่พัก : พนักงานขับรถจะรอรับผู้โดยสารจากที่พักเป็นระยะเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับหลังจากเวลานัดรับ หากพนักงานรอเกิน 30 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 31 และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้า
 • กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามก้าหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้ำท่วม หรือการก่อการร้าย ทั้งนี้จะมีการจัดรถเข้ารับทดแทน โดยจะแจ้งให้ทราบทันที แต่หากเหตุสุดวิสัยขั้นร้ายแรง จนส่งผลทำให้รถไม่สามารถเข้ารับยังสถานที่นัดหมายได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการบริการในครั้งนั้น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

More information

 • สมาชิกสามารถดูวันหมดอายุของคูปองได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred กรณีท่านเลือกรับสิทธิประโยชน์แบบบริการสำรองล่วงหน้า (Reservation) เมื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทุกกรณี
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามการใช้บริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Silver Voyage Club  โทร. 02 016 9950