Well-being

Basic Check-Up: Phyathai Hospital Group value 2,000 THB 2,000 Points

Basic Check-Up: Phyathai Hospital Group Value 2,000 THB

2,000 Points (Expires : 31 Oct 2022)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ โรงพยาบาลเครือพญาไท

 

 • สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
 • กรุณาทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้ารับบริการ ในแบบฟอร์มการจองผ่านแอปพลิเคชัน myPreferred สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น. ของทุกวัน โทร 02 118 3083 หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-privilege.com ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสถานะการจองบนแอปพลิเคชัน myPreferred เปลี่ยนจาก “การจองอยู่ระหว่างดำเนินการ” เป็น “การจองเสร็จสมบูรณ์”เท่านั้น ซึ่งท่านจะได้รับ SMS ยืนยันเมื่อการจองสมบูรณ์
 • กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจอง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ ทั้งนี้
 • ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 3 วัน หรือไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) ในกรณีไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
 • สมาชิกสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเครือพญาไทที่ร่วมรายการดังนี้
  • โรงพยาบาลพญาไท 1
  • โรงพยาบาลพญาไท 2
  • โรงพยาบาลพญาไท 3
  • โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
  • โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

More information

 • รายการตรวจ Executive Check Up
  • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination)
  • วัดความดันโลหิต, ชีพจร, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง (Vital signs)
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
  • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
  • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
  • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
  • ตรวจการทำงานของตับ (Alk Phosphatase)
  • ตรวจปริมาณคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
  • ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
  • ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol)
  • ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol)
  • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Check up Report)
  • อาหารว่าง (Snack for Health Check)
 • รายละเอียดและเงื่อนไขโปรแกรมตรวจสุขภาพเป็นไปตามที่แต่ละโรงพยาบาลกำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • ขอสงวนสิทธิ์การตรวจสุขภาพบางรายการ ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าสภาพร่างกายของผู้เข้ารับการตรวจไม่พร้อมต่อการตรวจรายการนั้นๆ ให้ถือว่าลูกค้าได้รับบริการครบถ้วนแล้ว
 • กรณีมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรมที่กำหนด ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับทางโรงพยาบาล
 • สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 ตุลาคม 2565
 • สมาชิกสามารถดูวันหมดอายุของคูปองได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred กรณีท่านเลือกรับสิทธิประโยชน์แบบบริการสำรองล่วงหน้า (Reservation) เมื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทุกกรณี
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามการใช้บริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลเครือพญาไท โทร. 1772