Limousine - Benz S Class / BMW Series 7 4,500 Points

Limousine - Benz S Class / BMW Series 7

4,500 Points (Expires : 31 December 2023)

  •  สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
  • กรุณาทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเข้ารับบริการ  ในแบบฟอร์มการจองผ่านแอปพลิเคชัน myPreferred สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น. ของทุกวัน โทร 02 118 3083 หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-privilege.com ตลอด 24 ชั่วโมง
  • การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสถานะการจองบนแอปพลิเคชัน myPreferred เปลี่ยนจาก “การจองอยู่ระหว่างดำเนินการ” เป็น “การจองเสร็จสมบูรณ์”เท่านั้น ซึ่งท่านจะได้รับ SMS ยืนยันเมื่อการจองสมบูรณ์
  • กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจอง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ 
  • ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) ในกรณีไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
  • บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาครเท่านั้น ประเภทรถ Hyundai H1 รองรับผู้โดยสารไม่เกิน 5 ท่าน และกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 5 ใบ (ใบละขนาดไม่เกิน 28 นิ้ว)
  • สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

More information

● ในกรณีที่ทางบริษัท World Reward Solutions Co., Ltd. ไม่สามารถจัดชนิดรถตามที่ทำการสำรองไว้ ทางบริษัทฯจะจัดหารถทดแทนที่มีระดับเทียบเท่าหรือสูงกว่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

● การรอรับที่สนามบิน : 

    o เจ้าหน้าที่จะรอรับผู้โดยสารที่ “จุดนัดพบ” เท่านั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนัดหมายและให้เป็นไปตามกฏของการท่าอากาศยาน  ไม่สามารถเปลี่ยนจุดนัดพบได้

    o “จุดนัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ” อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประตู 3-4 

    o “จุดนัดพบสนามบินดอนเมือง” อาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินต่างประเทศ จุดนับพบชั้น G ประตู 5 หรืออาคารผู้โยสารขาเข้าเที่ยวบินในประเทศ จุดนัดพบชั้น G ประตู 11

    o เจ้าหน้าที่จะรอพบผู้โดยสารเป็นระยะเวลา 120 นาที โดยเริ่มนับเวลาที่เครื่องบินมาถึงสนามบิน  หากเจ้าหน้าที่รอเกิน 120 นาที  จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตราที่กำหนด โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 121  กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว

● การรอรับจากที่พัก : 

    o พนักงานขับรถจะรอที่สถานที่นัดหมายเป็นเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับจากเวลานัดรับ หากพนักงานรอเกิน 30 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตราที่กำหนด  โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 31 และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว

● กรณีมีความประสงค์ให้รอรับเกินจากเวลาที่กำหนดไว้ มีค่าธรรมเนียม500 บาท/ชั่วโมง โดยสมาชิกต้องแจ้งความประสงค์ก่อนถึงเวลาที่กำหนด 15 นาที และชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงให้กับบริษัท  World Reward Solutions Co., Ltd.  

● กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกำหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้ำท่วม หรือการก่อการร้าย  จะทำการจัดรถเข้ารับทดแทนในเวลาที่ได้ทำการจอง โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทันที 

● หากปลายทางของท่านสมาชิกไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยคิดค่าใช้จ่ายตามอัตรา transfer แต่ละพื้นที่

● ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการดูแลกระเป๋า สัมภาระและทรัพย์สินที่มีมูลค่าราคาสูง สิ่งของที่ไม่สามารถประเมินค่าได้รวมถึงสิ่งที่มีมูลค่าทางจิตใจไว้กับตัวท่านระหว่างการใช้บริการรถรับ-ส่งด้วยตัวท่านเอง

● หากท่านไม่ประสงค์ดูแลด้วยตนเองขณะเดินทาง ทางพนักงานจะเป็นผู้จัดเรียงสัมภาระหรือสิ่งของดังกล่าวภายในรถตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของรถ สภาพการจราจร การร่วงหล่นขณะเปิดประตูรวมถึงเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและชดเชยในทุกกรณี

● สมาชิกสามารถดูวันหมดอายุของคูปองได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred กรณีท่านเลือกรับสิทธิประโยชน์แบบบริการสำรองล่วงหน้า (Reservation) เมื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทุกกรณี

● สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

● ธนาคารได้มอบหมายให้  บริษัท World Reward Solutions Co., Ltd.  เป็นผู้ให้บริการแก่สมาชิก ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัท World Reward Solutions Co., Ltd. กำหนด

● เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com  ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

● สอบถามการใช้บริการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Silver Voyage Club โทร. 02 016 9950