Travel

Credit Limousine 2,000 THB Europe / America / Hong Kong / Japan / Singapore / Malaysia / Cambodia 1,100 Points

Credit Limousine 2,000 THB Europe / America / Hong Kong / Japan / Singapore / Malaysia / Cambodia

1,100 Points (Expires : 31 December 2023)

● สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ

● กรุณาทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเข้ารับบริการ  ในแบบฟอร์มการจองผ่านแอปพลิเคชัน myPreferred สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  CIMB Preferred Concierge ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น. ของทุกวัน  โทร  02 118 3083  หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-privilege.com ตลอด 24 ชั่วโมง

● การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสถานะการจองบนแอปพลิเคชัน myPreferred เปลี่ยนจาก “การจองอยู่ระหว่างดำเนินการ” เป็น “การจองเสร็จสมบูรณ์”เท่านั้น  ซึ่งท่านจะได้รับ SMS ยืนยันเมื่อการจองสมบูรณ์

● กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจอง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ 

● ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 7 วัน หรือไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) ในกรณีไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว

● สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

More information

● เครดิตมูลค่า 2,000 บาทสำหรับใช้แทนเงินสดสำรองบริการรถลีมูซีนต่างประเทศ ประเทศและพื้นที่ที่ร่วมรายการดังนี้ ยุโรป, อเมริกา, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, มาเลเซีย และพม่า ประเภทรถ VIP Van หรือเทียบเท่า รองรับผู้โดยสารไม่เกิน 4 ท่าน และกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 4 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว) โดยสมาชิกชำระส่วนต่างโดยตรงให้กับบริษัท  World Reward Solutions Co., Ltd.

● กรณีเดินทางเกินระยะทางที่กำหนดไว้ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น โดยจะคำนวณเป็นราคาต่อกิโลเมตร กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ Concierge  *กรุณาตรวจสอบค่าบริการและพื้นที่ให้บริการกับเจ้าหน้าที่ Concierge ก่อนแลกรับสิทธิ์ 

● สำหรับการใช้บริการตั้งแต่เวลา 22:00 - 07:00 น. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 800 บาท หรือ ขึ้นอยู่กับทางผู้ให้บริการกำหนด ณ ช่วงเวลานั้นๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ Silver Voyage Club Concierge ก่อนสำรองบริการ

● การรอรับที่สนามบิน : 

   - เจ้าหน้าที่จะรอรับผู้โดยสารที่ “จุดนัดพบ” เท่านั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนัดหมายและให้เป็นไปตามกฏของการท่าอากาศยาน  ไม่สามารถเปลี่ยนจุดนัดพบได้

    - เจ้าหน้าที่จะรอพบผู้โดยสารเป็นระยะเวลา 60 นาที โดยเริ่มนับเวลาที่เครื่องบินมาถึงสนามบิน  หากเจ้าหน้าที่รอเกิน 60 นาที  จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตราที่กำหนด โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 61 กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว

● การรอรับจากที่พัก : 

   -  พนักงานขับรถจะรอที่สถานที่นัดหมายเป็นเวลา 15 นาที โดยเริ่มนับจากเวลานัดรับ หากพนักงานรอเกิน 15 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตราที่กำหนด  โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 16 และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวของกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว

● สมาชิกสามารถดูวันหมดอายุของคูปองได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred กรณีท่านเลือกรับสิทธิประโยชน์แบบบริการสำรองล่วงหน้า (Reservation) เมื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทุกกรณี

● สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

● ธนาคารได้มอบหมายให้  บริษัท World Reward Solutions Co., Ltd.  เป็นผู้ให้บริการแก่สมาชิก ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัท World Reward Solutions Co., Ltd. กำหนด

● เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com  ทั้งนี้ การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

● สอบถามการใช้บริการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Silver Voyage Club โทร. 02 016 9950