• บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

ทางเลือกในการออมเงิน
 

ทางเลือกหนึ่งในการออมเงิน
นอกจากสกุลเงินบาท รับฝาก
สูงถึง 6 สกุลเงิน

ลดความเสี่ยงจากการผันผวน ของอัตราแลกเปลี่ยน

เหมาะกับบุคคลทั่วไปหรือนิติ
บุคคลที่มีภาระค่าใช้จ่ายใน
ต่างประเทศ 

สะดวก ปลอดภัย
w

ฝาก-ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
สามารถโอนเงินไปต่างประเทศ
ได้อย่างสะดวก

เงื่อนไขการฝาก

table-photo

หมายเหตุ

 1. กรณีลูกค้าทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ USD 50,000 หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดกำหนดให้ลูกค้าลงนามใน “แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ” เพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมจัดทำสำเนาให้ลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐาน
 2. การฝากธนบัตรเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชี FCD ของลูกค้า ฝากได้ไม่เกิน USD 10,000 หรือเทียบเท่าต่อวันต่อราย โดยต้องฝากเข้าบัญชี FCD ที่ไม่มีรายได้จากต่างประเทศเท่านั้น  หากลูกค้าต้องการฝากเข้าบัญชี FCD ที่มีรายได้จากต่างประเทศ ต้องแสดงหลักฐาน ใบสำแดงเงินเข้าประเทศที่กรมศุลกากรประทับตราและลงลายมือชื่อ เป็นต้น
 3. กรณีถอนเพื่อรับธนบัตรต่างประเทศ จะต้องนำไปใช้ชำระภาระผูกพันในต่างประเทศหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่านั้น

สกุลเงินที่เปิดให้บริการ

 • ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  (USD)
 • ยูโร   (EUR)
 • ปอนด์สเตอร์ลิง    (GBP)
 • ดอลลาร์สิงคโปร์    (SGD)
 • ดอลลาร์ออสเตรเลีย   (AUD)
 • เยนญี่ปุ่น  (JPY)

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้

 • ธนาคารใช้อัตราขาย T/T SELLING ในการคำนวณขายเงินตราต่างประเทศให้ลูกค้า เพื่อนำมาฝากเข้าบัญชี FCD
 • ธนาคารใช้อัตรารับซื้อ T/T ในการรับแลกเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝาก (FCD) ของลูกค้า

สิทธิประโยชน์

 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่างประเทศที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบาท
 • ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  สามารถควบคุมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษีของดอกเบี้ยเงินฝาก 

 • มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการฝากเงินในบัญชีสกุลบาท
  - บุคคลธรรมดาคนไทย   เสีย  15%
  - นิติบุคคลไทย            เสีย   1%

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่ เพื่อดูอัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ย

คลิกที่นี่ เพื่อดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

หลักฐานในการเปิดบัญชี
บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชน

สาขาที่ให้บริการ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อที่  02-626-7777

Call Us
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777