• สินทรัพย์ธนาคาร

สินทรัพย์ธนาคาร

ค้นหา

ขออภัยไม่พบคุณสมบัติ

หลักเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการประมูลอสังหาริมทรัพย์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะทำการประมูลขายทรัพย์สิน โดยมีหลักเกณฑ์และข้อกำหนด ดังนี้

 1. การประมูล
  • เป็นการยื่นซองประมูล (CLOSED BID) ผู้สนใจซื้อ รับแบบฟอร์มการประมูลที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา
  • เสนอราคาใส่ซองปิดผนึกและลงลายมือชื่อขีดคร่อมด้านหลังซองประมูล ยื่นต่อธนาคารฯภายในระยะเวลาที่กำหนด
 2. การเข้าชมทรัพย์สิน
  • ผู้ร่วมประมูลสามารถเข้าชมทรัพย์สินได้ก่อนถึงวันประมูล โดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ที่ทีมบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โทรศัพท์ 0 2638 8522
 3. วันและเวลาในการยื่นซองประมูล
  • เปิดประมูลทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน โดยยื่นซองประมูลได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 15.30 น. ณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทีมบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
   หรือสาขาที่ธนาคารกำหน
 4. หลักประกันและเอกสารประกอบการประมูล
  • แคชเชียร์เช็ค 5 % ของราคาเริ่มต้นประมูล/ทรัพย์สิน 1 รายการ โดยไม่ต่ำกว่า 20,000.00 บาท สั่งจ่ายในนาม "ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)" โดยธนาคารฯจะคืนแคชเชียร์เช็คให้หากท่านไม่ได้รับการพิจารณา
  • ใบเสนอราคาประมูล (ใช้แบบฟอร์มธนาคารฯ)
  • บุคคลธรรมดา: แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ Passport(ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ประมูล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • นิติบุคคล: แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองภายใน 3 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. ผู้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูล/เสนอซื้อทรัพย์สิน
  • กรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ทีมบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 6. วันเปิดซองประมูล
  • ภายใน 7 วันทำการ โดยคณะกรรมการเปิดซองประมูล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 7. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประมูล/ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบ
  • ค่าธรรมเนียมการโอน และอากร