• SLA ระยะเวลาให้บริการทางการเงิน

บริการทางการเงิน

บริการทางการเงิน ระยะเวลาดำเนินการ
ด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน  
1. การยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  
 • การร้องเรียนผ่านช่องทาง Call Center
ทันที
 • การร้องเรียนผ่านช่องทาง Web site
1 วันทำการ
 • การร้องเรียนช่องทาง Facebook1 วันทำการ
1 วันทำการ
 • การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
1 วันทำการ
 • การร้องเรียนเป็นหนังสือผ่านไปรษณีย์ 
7 วันทำการ
 • การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่หรือสาขา
ทันที
2. การแจ้งยุติหรือความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนสำหรับทุกช่องทางการร้องเรียน  
 • ธนาคารจะดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลความคืบหน้าและกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบในกรณีที่ธนาคารยังดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ
 
ด้านสินเชื่อ  
3. การไถ่ถอนหลักประกันสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย  
 • กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้น ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้
15 วันทำการ
 • กรณี Refinance ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้
25 วันทำการ
4. การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับสินเชื่อบุคคลธรรมดาตารางย่อย ธนาคารแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน
25 วันทำการ
5. การออกหนังสือยืนยันการชำระหนี้ สำหรับลูกค้าธรรมดารายย่อย
15 วันทำการ
6. การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชื่อของลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย
(เช่น เงินต้นคงเหลือ ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ)
 
 • ทางวาจา ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชำระ/วันครบกำหนดชำระให้ลูกค้าที่มี สถานะบัญชีปกติทราบ นับจากลูกค้าพิสูจน์ตัวตนกับธนาคารครบถ้วนถูกต้อง
ทันที
 • ลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชำระ/วันครบกำหนดชำระให้ลูกค้าทราบ
15 วันทำการ
ด้านเงินฝาก  
7. การใช้เครื่องรับฝากเงินหรือถอนเงิน ATM / CDM แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ กรณีทำรายการที่เครื่องขอหงธนาคารเจ้าของบัตร/เจ้าของบัญชี (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น Fraud หรือ ทุจริต)  
 • กรุงเทพและปริมณฑล  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และคืนเงินให้ลูกค้า (ถ้ามี)
5 วันทำการ
 • ต่างจังหวัด  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และคืนเงินให้ลูกค้า (ถ้ามี)
7 วันทำการ

8. การใช้เครื่องรับฝากเงินหรือถอนเงิน ATM / CDM แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ กรณีทำรายการที่เครื่องของธนาคารอื่น (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือทุจริต)

 
 • กรุงเทพและปริมณฑล  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และคืนเงินให้ลูกค้า (ถ้ามี)
7 วันทำการ
 • ต่างจังหวัด  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และคืนเงินให้ลูกค้า (ถ้ามี)
10 วันทำการ

9. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี กรณีภายในธนาคารเดียวกัน (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือ ทุจริต)

 
 • ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ
15 วันทำการ
10. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี ต่างธนาคาร (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือทุจริต) 
 
 • ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ
20 วันทำการ
ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
11. การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
 • บัตร ATM  ธนาคารจะดำเนินการอายัดบัตร ATM  ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์  หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่ถูกถอน ภายหลังจากการอายัด
5 นาที
 • บัตร Debit /Credit ธนาคารจะดำเนินการอายัดบัตร  Debit  ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์  หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ อายัด
5 นาที
12. การทักท้วงการชำระเงินของผู้ถือบัตร (เฉพาะกรณีชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ  และกรณีถอนเงินสดจากตู้ ATM ในต่างประเทศ)  
 • บัตรเครดิต  ลูกค้าควรยื่นขอทักท้วงรายการใช้บัตรบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งยอดรายการใช้บัตร
90 วัน
 • บัตรเดบิต  ลูกค้าควรยื่นขอทักท้วงรายการใช้บัตรบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าทำรายการ
90 วัน
ด้านบริการทั่วไป  
13. การขอข้อมูลประเภทต่างๆ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย  
 • การคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด  สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 รอบบัญชี ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรนับจากวันที่ธนาคารได้ รับคำขอจากลูกค้า
7 วันทำการ
 • การคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด  สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 รอบบัญชี ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรนับจากวันที่ธนาคารได้ รับคำขอจากลูกค้า
15 วันทำการ
 • รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement)  สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน  ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า
3 วันทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559

*  ระยะเวลาดำเนินการ  ให้นับแต่วันทำการถัดจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้ง  หรือได้รับหนังสือ  หรือใบคำขอที่มีข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบการดำเนินการที่ครบถ้วนจากลูกค้า (แล้วแต่กรณี)

เงื่อนไขการให้บริการทางการเงิน

1. มาตรฐานการให้บริการ(ระยะเวลาดำเนินการ)ตามประกาศนี้ เป็นเพียงเกณฑ์มาตรฐานในเบื้องต้นเท่านั้น โดยระยะเวลาการ ให้บริการจริงอาจเร็วหรือล่าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและความซับซ้อนของแต่ละเรื่องเป็นรายกรณีไป

2. การให้บริการทางการเงินทุกเรื่องทุกประเภท ธนาคารจะให้บริการหลังจากลูกค้าได้พิสูจน์ตัวตนกับธนาคารครบถ้วนถูกต้องแล้ว

3. จำนวนวันทำการที่ระบุไว้ในการให้บริการแต่ละเรื่องเป็นจำนวนวันทำการซึ่งนับจากวันถัดจากวันที่ธนาคารได้รับคำร้องข และเอกสารครบถ้วนจากลูกค้า

4. การให้บริการทางการเงินที่เป็นลายลักษณ์อักษร / หนังสือทุกเรื่องทุกประเภท จำนวนวัน นับถึงวันที่ธนาคารได้จัดส่งให้แก่ลูกค้า  (ไม่รวมระยะเวลาในการนำส่งของผู้นำส่งหรือผู้ให้บริการนำส่ง)

5. การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของระบบงานคอมพิวเตอร์ของธนาคาร

6. กรณีที่ข้อมูลของลูกค้ากับธนาคารไม่ตรงกัน ลูกค้าสามารถร้องเรียนตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดได้

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777