• อัตราและค่าธรรมเนียม

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


Last Updated:

Date Search

หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ


Buying Rates Selling Rates
Currency Bank Note Draft Chq. Telegraph Transfer Draft/Trav Chq Transfer Bank Note


Please wait ...

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่แน่นอน โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารก่อนทุกครั้ง