รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.49%

รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.49% ฟรี 4 ต่อ
 • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรี ค่าจดจำนอง
 • ฟรี ค่าอากรแสตมป์
 • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 60


สนใจสมัครสินเชื่อบ้านออนไลน์ ที่นี่


อัตราดอกเบี้ย

1. LTV<= 85%
ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ระยะเวลา
ที่เหลือ
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
MRTA MRR -4.41% MRR -4.41% MRR -4.41% MRR -2.25% 3.49% 5.21%
No MRTA MRR -4.11% MRR -4.11% MRR -4.11% MRR -2.25% 3.79% 5.28%

2. LTV > 85% - 95%

ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ระยะเวลา
ที่เหลือ
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
MRTA MRR -4.21% MRR -4.21% MRR -4.21% MRR -2.25% 3.69% 5.26%

No MRTA MRR -3.91% MRR -3.91% MRR -3.91% MRR -2.25% 3.99% 5.32%


*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี เท่านั้น (MRR = 7.90% ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 59)
 1. ต้องมีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
 2. หลักประกันประเภทอาคารพาณิชย์ไม่สามารถนำมาขอสินเชื่อได้
 3. วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA), ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ (ถ้ามี)
 4. สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม
 5. กรณีลูกค้ามีประกันอัคคีภัยจากสถาบันการเงินเดิม ไม่สามารถโอนย้ายมาได้ ต้องทำประกันอัคคีภัยใหม่กับธนาคาร
 6. ไม่สามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้
 7. หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
 8. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ เงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร
 1. ผู้มีสัญชาติไทย และพักอาศัยในประเทศไทย
 2. อายุ 21 - 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว อายุไม่เกิน 65 ปี
 3. อายุงาน
  • >6 เดือนขึ้นไป* สำหรับพนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • >1 ปี** สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
  • >2 ปีขึ้นไป*** สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
หมายเหตุ
* อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
** ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
*** ธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

4. รายได้
  อาชีพ สถานที่ทำงาน
  กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
  (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
  นครปฐม สมุทรสาคร)
  ต่างจังหวัด
  พนักงาน
  กรณีกู้เดี่ยว
  กรณีมีผู้กู้ร่วม

  - กู้หลัก
  - กู้รอง
  - กู้หลัก+กู้รอง
  15,000 บาทขึ้นไป

  10,000 บาทขึ้นไป
  ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  15,000 บาทขึ้นไป
  15,000 บาทขึ้นไป

  10,000 บาทขึ้นไป
  ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  15,000 บาทขึ้นไป
  ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
  กรณีกู้เดี่ยว

  กรณีมีผู้กู้ร่วม

  - กู้หลัก
  - กู้รอง
  - กู้หลัก+กู้รอง
  30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

  30,000 บาทขึ้นไป
  ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  30,000 บาทขึ้นไป
  20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

  20,000 บาทขึ้นไป
  ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  20,000 บาทขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ
เอกสารส่วนตัว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล/ ทะเบียนสมรส/ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
เอกสารส่วนตัว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล/ ทะเบียนสมรส/ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน (สำเนา/ ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน/ หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน
เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน
เอกสารหลักประกัน
กรณีไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น
 1. สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้ หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
 2. สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม

*
*
*
*
*
*
*
Security Code ต้องการเปลี่ยนรหัส คลิก
รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์
กรุณากรอกตัวเลขในช่องรหัสยืนยันค่ะ
*
 
* กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร

exchange rate BIBOR rate International Branch SLA