ใหม่ ...สินเชื่อพร้อมแคช ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เงินสดพร้อมใช้ มาพร้อม พร้อมเพย์

ดอกเบี้ย 9% ต่อปี นาน 9 รอบบัญชีแรก

หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี

สำหรับลูกค้า ที่มีบัญชีเงินฝาก กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และผูกหมายเลขบัตรประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ กับบัญชีเงินฝากนั้น ("CIMB Prompt Pay")
  • สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
  • สำหรับเจ้าของกิจการ ที่มีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับผู้สมัครบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 59 -31 พ.ค.60
  1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี ทุกวงเงินอนุมัติ นาน 9 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ หลังจากนั้นจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ผูกบัญชี Prompt Pay กับบัญชีเงินฝากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
  2. กรณี ลูกค้ายกเลิก CIMB Prompt Pay อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็น อัตรา 24% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายย่อย (Consumer Loan Rate : CLR ตามประกาศธนาคารครั้งที่ 1/2559 เท่ากับร้อยละ 20 ต่อปี) ทั้งนี้ การที่ธนาคารไม่ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 24% ต่อปี ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิในการปรับดอกเบี้ยในอนาคต
  3. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป และสำหรับเจ้าของกิจการที่มีรายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 50,000 บาท
  4. หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 28% ต่อปี จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใดสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี และเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ExtraCash ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธนาคารกำหนด รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆและเบี้ยปรับ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

*
*
*
*
*
*
*
Security Code ต้องการเปลี่ยนรหัส คลิก
รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์
กรุณากรอกตัวเลขในช่องรหัสยืนยันค่ะ
*
 
* กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร

exchange rate BIBOR rate International Branch SLA