สินเชื่อบ้าน Home Loan 4U ทุกแบบ ทุกโครงการ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 3.33%

ทุกแบบ ทุกโครงการ แบบไหนๆ ก็กู้ได้

บ้านใหม่ บ้านมือสอง ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม

 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 3.33%
 • พิเศษดอกเบี้ย 0.99% นาน 12 เดือน
 • สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และเมื่อรวมรายได้ทั้งหมดแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท
 • ต้องการกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป
 • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรี ค่าจดจำนอง

1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 60

สมัครสินเชื่อบ้านออนไลน์ คลิกที่นี่


อัตราดอกเบี้ย

ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ระยะเวลา
ที่เหลือ
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
MRTA MRR -6.91% MRR -3.40% MRR -3.40% MRR -1.75% 3.33% 5.49%
No MRTA MRR -6.31% MRR -2.80% MRR -2.80% MRR -1.75% 3.93% 5.61%
หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี เท่านั้น
2. MRR = 7.90% ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 59


เงื่อนไข
 • อัตราดอกเบี้ยและการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าที่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม
 • กรณีสมัครทำประกันชีวิต (MRTA) ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือ สูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขข้างต้นสำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่ 1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 60
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

 • ผู้มีสัญชาติไทย และพักอาศัยในประเทศไทย
 • อายุ 21 - 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว อายุไม่เกิน 65 ปี
 • อายุงาน
  • 6 เดือนขึ้นไป* สำหรับพนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • 1 ปี** สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

   *ต้องผ่านการทดลองงานแล้ว และสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้ หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
   **ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
 • รายได้ต่อเดือน

  อาชีพ สถานที่ทำงาน
  กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
  (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
  นครปฐม สมุทรสาคร)
  ต่างจังหวัด
  กรณีกู้เดี่ยว 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
  กรณีมีผู้กู้ร่วม
  - กู้หลัก
  - กู้รอง
  - กู้หลัก+กู้รอง

  30,000 บาทขึ้นไป
  ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  30,000 บาทขึ้นไป

  30,000 บาทขึ้นไป
  ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  30,000 บาทขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารส่วนตัว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล/ ทะเบียนสมรส/ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน (สำเนา/ ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน/ หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน
เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า/ สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ สำเนาใบจอง/ สำเนาใบเสนอราคา*
*
*
*
*
*
*
Security Code ต้องการเปลี่ยนรหัส คลิก
รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์
กรุณากรอกตัวเลขในช่องรหัสยืนยันค่ะ
*
 
* กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร

exchange rate BIBOR rate International Branch SLA