"รับเงินเพิ่ม 100 บาท" เมื่อรับเงินคืนภาษี ผ่าน ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์


6 ก.พ. - 31 มี.ค. 60

  • สำหรับ ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน กับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่ลงทะเบียน ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์(CIMB THAI PromptPay) ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน จะได้รับเงินจำนวน 100 บาท เมื่อขอรับเงินคืนภาษี ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ลงทะเบียน ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. - 31 มี.ค. 60
  • ผู้ใช้บริการตามข้อ 1.จะได้รับเงิน จำนวน 100 บาท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากรเข้าบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียน ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์(CIMB THAI PromptPay) โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ใช้รับเงินคืนภาษีดังกล่าว
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการมอบเงิน จำนวน 100 บาท โดยจะพิจารณาจากวันที่ผู้ใช้บริการได้รับเงินคืนภาษีเข้าบัญชี (ภายในระยะเวลาการคืนภาษีจากกรมสรรพากรไม่เกินวันที่ 30 เม.ย. 60) ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน จะได้รับเพียง 1 สิทธิตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเท่านั้น

หมายเหตุ : ธนาคารสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข และ/หรือปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด
และเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับของกำนัลตามดุลพินิจของธนาคารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อธนาคาร โทร.0 2626 7777


*
*
*
*
*
*
*
Security Code ต้องการเปลี่ยนรหัส คลิก
รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์
กรุณากรอกตัวเลขในช่องรหัสยืนยันค่ะ
*
 
* กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร

exchange rate BIBOR rate International Branch SLA