MoneyGram โอนเงินด่วนระหว่างประเทศ

การส่งเงินเป็นเรื่องง่ายกับมันนี่แกรม..

คุณสามารถรับ-ส่งเงินระหว่างประเทศผ่านระบบมันนี่แกรม ได้ที่สาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยขั้นตอนง่ายๆ สามขั้นตอนดังนี้

วิธีการส่งเงิน
 1. ติดต่อสาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนตราของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมนำเอกสารที่ใช้แสดงตนอย่างหนึ่งอย่างใด
  • หนังสือเดินทาง
  • ใบขับขี่
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • เอกสารที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่าย
 2. กรอกแบบฟอร์ม "การส่งเงิน"
  1. สามารถใส่ข้อความ 10 คำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบนแบบฟอร์ม
  2. ยื่นแบบฟอร์มให้กับพนักงานพร้อมกับเงินที่ท่านต้องการส่ง และค่าธรรมเนียมการโอนให้ครบถ้วน
  3. จะได้รับใบเสร็จและหมายเลขอ้างอิง จำนวน 8 หลัก
  4. จัดเก็บใบเสร็จและหมายเลขอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการส่งเงิน
 3. ติดต่อผู้รับเงินปลายทาง
  • แจ้งหมายเลขอ้างอิงให้กับผู้รับเงิน
  • สามารถติดต่อขอรับเงินสดได้ที่จุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์

วิธีการรับเงิน
 1. ขอหมายเลขอ้างอิงจากผู้ที่ส่งเงินให้ท่าน เพราะจะช่วยให้ท่านสามารถรับเงินได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
 2. ติดต่อสาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนตราของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำหมายเลขอ้างอิงและพร้อมนำหลักฐานการแสดงตัวตนอย่างหนึ่งอย่างใด
  • หนังสือเดินทาง
  • ใบขับขี่
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • เอกสารที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่าย
 3. กรอกแบบฟอร์ม "การรับเงิน" สามารถขอได้ที่สาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนตราของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการรับเงินโอน และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
  • หมายเลขอ้างอิง
  • แสดงเอกสารที่ใช้แสดงตน
  • จะได้รับเงินหลังตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว
หมายเหตุ: ชื่อของผู้รับเงินที่อยู่ในระบบจะต้องตรงกับชื่อของผู้รับเงินที่ปรากฎในเอกสารที่ใช้แสดงตนเท่านั้น. ถ้าไม่ถูกต้องตรงกัน อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถรับเงินโอนได้

ค่าธรรมเนียม

จำนวนเงินโอน (บาท)
ค่าธรรมเนียมการส่งเงิน MoneyGram (บาท)
สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร,
ฟิลิปปินส์, สิงค์โปร, เกาหลี, ญี่ปุ่น, อินเดีย, จีน, ฮ่องกง
อื่นๆ
1.00 - 2,500.00 280 300
2,500.01 - 8,000.00 400 550
8,000.01 - 20,000.00 400 800
20,000.01 - 32,000.00 500 1,300
32,000.01 - 40,000.00 500 1,800
40,000.01 - 50,000.00 900 1,800
50,000.01 - 60,000.00 900 1,800
60,000.01 - 70,000.00 1,200 2,500
70,000.01 - 75,000.00 1,200 2,500
75,000.01 - 90,000.00 1,200 2,700
90,000.01 - 100,000.00 3,500 3,000
100,000.01 - 105,000.00 3,500 3,000
105,000.01 - 130,000.00 3,500 4,000
130,000.01 - 135,000.00 3,500 4,000
135,000.01 - 160,000.00 5,000 4,000
160,000.01 - 190,000.00 5,000 4,000
190,000.01 - 200,000.00 5,000 4,000
200,000.01 - 220,000.00 7,000 4,000
220,000.01 - 225,000.00 7,000 4,000
225,000.01 - 250,000.00 7,000 6,000
250,000.01 - 270,000.00 7,000 6,000
270,000.01 - 300,000.00 7,000 8,000
300,000.01 - 310,000.00 10,000 8,000
310,000.01 - 315,000.00 10,000 8,000
315,000.01 - 330,000.00 10,000 10,000

หมายเหตุ:
*เอกสารหลักฐานแสดงตน หมายถึง บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ เอกสารที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ
**ขึ้นอยู่กับเวลาทำการของตัวแทนให้บริการในประเทศปลายทาง

*
*
*
*
*
*
*
Security Code ต้องการเปลี่ยนรหัส คลิก
รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์
กรุณากรอกตัวเลขในช่องรหัสยืนยันค่ะ
*
 
* กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร

exchange rate BIBOR rate