MoneyGram โอนเงินด่วนระหว่างประเทศ

การส่งเงินเป็นเรื่องง่ายกับมันนี่แกรม..

คุณสามารถรับ-ส่งเงินระหว่างประเทศผ่านระบบมันนี่แกรม ได้ที่สาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยขั้นตอนง่ายๆ สามขั้นตอนดังนี้

วิธีการส่งเงิน
 1. ติดต่อสาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนตราของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมนำเอกสารที่ใช้แสดงตนอย่างหนึ่งอย่างใด
  • หนังสือเดินทาง
  • ใบขับขี่
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • เอกสารที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่าย
 2. กรอกแบบฟอร์ม "การส่งเงิน"
  1. สามารถใส่ข้อความ 10 คำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบนแบบฟอร์ม
  2. ยื่นแบบฟอร์มให้กับพนักงานพร้อมกับเงินที่ท่านต้องการส่ง และค่าธรรมเนียมการโอนให้ครบถ้วน
  3. จะได้รับใบเสร็จและหมายเลขอ้างอิง จำนวน 8 หลัก
  4. จัดเก็บใบเสร็จและหมายเลขอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการส่งเงิน
 3. ติดต่อผู้รับเงินปลายทาง
  • แจ้งหมายเลขอ้างอิงให้กับผู้รับเงิน
  • สามารถติดต่อขอรับเงินสดได้ที่จุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์

วิธีการรับเงิน
 1. ขอหมายเลขอ้างอิงจากผู้ที่ส่งเงินให้ท่าน เพราะจะช่วยให้ท่านสามารถรับเงินได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
 2. ติดต่อสาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนตราของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำหมายเลขอ้างอิงและพร้อมนำหลักฐานการแสดงตัวตนอย่างหนึ่งอย่างใด
  • หนังสือเดินทาง
  • ใบขับขี่
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • เอกสารที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่าย
 3. กรอกแบบฟอร์ม "การรับเงิน" สามารถขอได้ที่สาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนตราของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการรับเงินโอน และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
 • หมายเลขอ้างอิง
 • แสดงเอกสารที่ใช้แสดงตน
 • จะได้รับเงินหลังตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว
หมายเหตุ: ชื่อของผู้รับเงินที่อยู่ในระบบจะต้องตรงกับชื่อของผู้รับเงินที่ปรากฎในเอกสารที่ใช้แสดงตนเท่านั้น. ถ้าไม่ถูกต้องตรงกัน อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถรับเงินโอนได้

  ค่าธรรมเนียม


  จำนวนเงินต้น (บาท)
  ค่าธรรมเนียม (บาท)
  ลาว กัมพูชา
  รัสเซีย
  เวียดนาม
  พม่า
  สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร,
  ฟิลิปปินส์, สิงค์โปร, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, อินเดีย, จีน, ฮ่องกง

  อื่นๆ
  0.01 - 2,500.00 150 150 300 150 280 300
  2,500.01 - 8,000.00 150 150 300 150 400 550
  8,000.01 - 10,000.00 150 150 300 150 400 800
  10,000.01- 20,000.00 300 150 300 150 400 800
  20,000.01 - 32,000.00 600 150 600 150 500 1,300
  32,000.01 - 40,000.00 600 150 600 150 500 1,800
  40,000.01 - 50,000.00 1,200 300 600 150 900 1,800
  50,000.01 - 60,000.00 1,200 300 600 150 900 1,800
  60,000.01 - 70,000.00 1,200 300 600 300 1,200 2,500
  70,000.01 - 75,000.00 1,200 300 600 300 1,200 2,500
  75,000.01 - 90,000.00 1,200 300 600 300 1,200 2,700
  90,000.01 - 100,000.00 1,200 300 600 300 3,500 3,000
  100,000.01 - 105,000.00 1,200 300 800 450 3,500 3,000
  105,000.01 - 130,000.00 1,200 300 800 450 3,500 4,000
  130,000.01 - 135,000.00 1,200 300 800 450 3,500 4,000
  135,000.01 - 160,000.00 1,200 300 800 450 5,000 4,000
  160,000.01 - 190,000.00 1,200 300 800 450 5,000 4,000
  190,000.01 - 200,000.00 1,200 300 800 450 5,000 4,000
  200,000.01 - 220,000.00 1,200 300 800 600 7,000 4,000
  220,000.01 - 225,000.00 1,200 300 800 600 7,000 4,000
  225,000.01 - 250,000.00 1,200 300 800 600 7,000 6,000
  250,000.01 - 270,000.00 1,200 300 800 600 7,000 6,000
  270,000.01 - 300,000.00 1,200 300 800 600 7,000 8,000
  300,000.01 - 310,000.00 1,200 300 800 600 10,000 8,000
  310,000.01 - 315,000.00 1,200 300 800 600 10,000 8,000
  315,000.01 - 330,000.00 1,200 300 800 600 10,000 10,000

  * อัตราค่ารธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคารในวันที่ 12 มีนาคม 2557

  หมายเหตุ:
  1. เอกสารหลักฐานแสดงตน หมายถึง บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ เอกสารที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ
  2. ขึ้นอยู่กับเวลาทำการของตัวแทนให้บริการในประเทศปลายทาง
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Security Code ต้องการเปลี่ยนรหัส คลิก
  รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์
  กรุณากรอกตัวเลขในช่องรหัสยืนยันค่ะ
  *
   
  * กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

  ONLINE TOOLS

  ที่ตั้งธนาคาร

  exchange rate BIBOR rate