MoneyGram โอนเงินด่วนระหว่างประเทศ

การส่งเงินเป็นเรื่องง่ายกับมันนี่แกรม.. คุณสามารถรับ-ส่งเงินระหว่างประเทศผ่านระบบมันนี่แกรม ได้ที่สาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยขั้นตอนง่ายๆ สามขั้นตอนดังนี้

สำหรับผู้ส่งเงินจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • ขั้นตอนการส่งเงิน
  1. ติดต่อสาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนตราของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมนำเอกสารที่ใช้แสดงตนอย่างหนึ่งอย่างใด (หนังสือเดินทาง, ใบขับขี่, บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ)
  2. กรอกแบบฟอร์ม "การส่งเงิน" สามารถใส่ข้อความ 10 คำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบนแบบฟอร์ม
  3. ยื่นแบบฟอร์มให้กับพนักงานพร้อมกับเงินที่ท่านต้องการส่ง และค่าธรรมเนียมการโอนให้ครบถ้วน
  4. จะได้รับใบเสร็จและหมายเลขอ้างอิง จำนวน 8 หลัก
  5. จัดเก็บใบเสร็จและหมายเลขอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการส่งเงิน
  6. ติดต่อผู้รับเงินปลายทาง แจ้งหมายเลขอ้างอิงให้กับผู้รับเงิน สามารถติดต่อขอรับเงินสดได้ที่จุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์

สำหรับผู้รับเงินที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • ขั้นตอนการส่งเงิน
  1. ขอหมายเลขอ้างอิงจากผู้ที่ส่งเงินให้ท่าน เพราะจะช่วยให้ท่านสามารถรับเงินได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
  2. ติดต่อสาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนตราของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำหมายเลขอ้างอิงและพร้อมนำหลักฐานการแสดงตัวตนอย่างหนึ่งอย่างใด (หนังสือเดินทาง, ใบขับขี่, บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ)
  3. กรอกแบบฟอร์ม "การรับเงิน" สามารถขอได้ที่สาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนตราของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการรับเงินโอน และต้องกรอกหมายเลขอ้างอิง และแสดงเอกสารที่ใช้แสดงตน
  4. จะได้รับเงินหลังตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว
  5. หมายเหตุ: ชื่อของผู้รับเงินที่อยู่ในระบบจะต้องตรงกับชื่อของผู้รับเงินที่ปรากฎปรากฏในเอกสารที่ใช้แสดงตนเท่านั้น. ถ้าไม่ถูกต้องตรงกัน อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถรับเงินโอนได้

ค่าธรรมเนียมในการรับเงิน - ไม่มี
*ระยะเวลาขึ้นอยู่กับเวลาทำการของตัวแทนให้บริการในประเทศปลายทาง


 • ค่าธรรมเนียม

จำนวนเงินต้น (บาท)
MoneyGram Fee (THB)

ลาว

กัมพูชา

รัสเซียเวียดนาม
พม่า อินเดีย ฟิลิปปินส์

อินโดนีเซียบังคลาเทศ

ประเทศอื่นๆ

0.01 - 2,500.00 150 150 300 150 330 280 300 480
2,500.01 - 4,000.00 150 150 300 150 480 420 300 480
4,000.01 - 5,000.00 150 150 300 150 480 420 600 600
5,000.01 - 7,500.00 150 150 300 150 580 420 600 600
7,500.01 - 8,000.00 150 150 300 150 800 420 600 600
8,000.01 - 10,000.00 150 150 300 150 800 420 800 800
10,000.01 - 15,000.00 300 150 300 150 800 420 800 800
15,000.01 - 16,000.00 300 150 300 150 1,200 420 800 800
16,000.01 - 20,000.00 300 150 300 150 1,200 420 1,200 1,200
20,000.01 - 24,000.00 600 150 600 150 1,200 500 1,200 1,200
24,000.01 - 25,000.00 600 150 600 150 1,200 500 1,600 1,600
25,000.01 - 32,000.00 600 150 600 150 1,600 500 1,600 1,600
32,000.01 - 40,000.00 600 150 600 150 1,600 500 1,800 1,800
40,000.01 - 48,000.00 1,200 150 600 150 2,000 900 2,000 2,000
48,000.01 - 50,000.00 1,200 150 600 150 2,000 900 2,200 2,200
50,000.01 - 60,000.00 1,200 300 600 150 2,000 900 2,200 2,200
60,000.01 - 70,000.00 1,200 300 600 300 2,500 1,250 2,500 2,500
70,000.01 - 72,000.00 1,200 300 600 300 2,500 1,250 2,500 2,500
72,000.01 - 75,000.00 1,200 300 600 300 2,500 1,250 3,000 3,000
75,000.01 - 80,000.00 1,200 300 600 300 2,500 1,250 3,000 3,000
80,000.01 - 90,000.00 1,200 300 600 300 2,500 2,500 3,000 3,000
90,000.01 - 100,000.00 1,200 300 600 300 2,500 2,500 3,000 3,000
100,000.01 - 105,000.00 1,200 300 800 450 5,000 5,000 5,000 5,000
105,000.01 - 130,000.00 1,200 300 800 450 5,000 5,000 5,000 5,000
130,000.01 - 135,000.00 1,200 300 800 450 5,000 5,000 5,000 5,000
135,000.01 - 160,000.00 1,200 300 800 450 5,000 5,000 5,000 5,000
160,000.01 - 190,000.00 1,200 300 800 450 5,000 5,000 5,000 5,000
190,000.01 - 200,000.00 1,200 300 800 450 5,000 5,000 5,000 5,000
200,000.01 - 220,000.00 1,200 300 800 600 10,000 10,000 10,000 10,000
220,000.01 - 225,000.00 1,200 300 800 600 10,000 10,000 10,000 10,000
225,000.01 - 250,000.00 1,200 300 800 600 10,000 10,000 10,000 10,000
250,000.01 - 270,000.00 1,200 300 800 600 10,000 10,000 10,000 10,000
270,000.01 - 300,000.00 1,200 300 800 600 10,000 10,000 10,000 10,000
300,000.01 - 310,000.00 1,200 300 800 600 12,000 12,000 12,000 12,000
310,000.01 - 315,000.00 1,200 300 800 600 12,000 12,000 12,000 12,000
315,000.01 - 330,000.00 1,200 300 800 600 12,000 12,000 12,000 12,000

*อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคารในวันที่ 10 เมษายน 2558
**ระยะเวลาขึ้นอยู่กับเวลาทำการของตัวแทนให้บริการในประเทศปลายทาง


สำหรับผู้รับที่เงินธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 1. ขั้นตอนการส่งเงิน
  1. ขอหมายเลขอ้างอิงจากผู้ที่ส่งเงินให้ท่าน เพราะจะช่วยให้ท่านสามารถรับเงินได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
  2. ติดต่อสาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนตราของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำหมายเลขอ้างอิงและพร้อมนำหลักฐานการแสดงตัวตนอย่างหนึ่งอย่างใด (หนังสือเดินทาง, ใบขับขี่, บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ)
  3. กรอกแบบฟอร์ม "การรับเงิน" สามารถขอได้ที่สาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนตราของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการรับเงินโอน และต้องกรอกหมายเลขอ้างอิง และแสดงเอกสารที่ใช้แสดงตน
  4. จะได้รับเงินหลังตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว

   หมายเหตุ: ชื่อของผู้รับเงินที่อยู่ในระบบจะต้องตรงกับชื่อของผู้รับเงินที่ปรากฎในเอกสารที่ใช้แสดงตนเท่านั้น. ถ้าไม่ถูกต้องตรงกัน อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถรับเงินโอนได้
 • ค่าธรรมเนียมในการรับเงิน - ไม่มี

*ระยะเวลาขึ้นอยู่กับเวลาทำการของตัวแทนให้บริการในประเทศปลายทาง
*
*
*
*
*
*
*
Security Code ต้องการเปลี่ยนรหัส คลิก
รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์
กรุณากรอกตัวเลขในช่องรหัสยืนยันค่ะ
*
 
* กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร

exchange rate BIBOR rate International Branch SLA