ข่าวประกาศ

ประกาศ: ระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการทางการเงิน

16/01/60
บริการทางการเงิน ระยะเวลาดำเนินการ
ด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน
1. การยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
 • การร้องเรียนผ่านช่องทาง Call Center
 • การร้องเรียนผ่านช่องทาง Website
 • การร้องเรียนช่องทาง Facebook
 • การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • การร้องเรียนเป็นหนังสือผ่านไปรษณีย์
 • การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่หรือสาขา

 • ทันที
 • 1 วันทำการ
 • 1 วันทำการ
 • 1 วันทำการ
 • 7 วันทำการ
 • ทันที
2. การแจ้งยุติหรือความคืบหน้าในการดำเนินการ เพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนสำหรับทุกช่องทางการร้องเรียน
 • ธนาคารจะดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลความคืบหน้าและกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบในกรณีที่ธนาคารยังดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ


 • 15 วันทำการ
ด้านสินเชื่อ
3. การไถ่ถอนหลักประกันสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย
 • กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้น ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้
 • กรณี Refinance ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้

 • 15 วันทำการ
 • 25 วันทำการ
4. การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับสินเชื่อบุคคลธรรมดารายย่อย ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน
 • 25 วันทำการ
5. การออกหนังสือยืนยันการชำระหนี้เสร็จสิ้น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย
 • 15 วันทำการ
6. การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชื่อของลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย (เช่น เงินต้นคงเหลือ ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ)
 • ทางวาจา ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชำระ/วันครบกำหนดชำระให้ลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติทราบ นับจากลูกค้าพิสูจน์ตัวตนกับธนาคารครบถ้วนถูกต้อง
 • ลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชำระ/วันครบกำหนดชำระให้ลูกค้าทราบ


 • ทันที

 • 15 วันทำการ
ด้านเงินฝาก
7. การทำธุรกรรม/ฝาก/ถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM/CDM ภายในธนาคารเดียวกัน แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ
(ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น Fraud หรือ ทุจริต)

 • กรุงเทพและปริมณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)
 • ต่างจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)
 • 5 วันทำการ
 • 7 วันทำการ
8. การทำธุรกรรม/ฝาก/ถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM/CDM ต่างธนาคาร แต่เกิดข้อผิดพลาดไม่ได้ รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น Fraud หรือ ทุจริต)
 • กรุงเทพและปริมณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)
 • ต่างจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)
 • 7 วันทำการ
 • 10 วันทำการ
9. การทำธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM / CDM / Internet / Mobile Banking แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้อง ไม่ได้รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)
 • กรณีเลือกใช้บริการพร้อมเพย์
 • กรณีเลือกใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่พร้อมเพย์ • 3 วันทำการ
 • 5 วันทำการ
10. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี หรือจำนวนเงินผิด กรณีภายในธนาคารเดียวกัน (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือ ทุจริต)
 • ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ


 • 15 วันทำการ
11. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี หรือจำนวนเงินผิด ต่างธนาคาร (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือทุจริต)
 • ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ


 • 20 วันทำการ
ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
12. การอายัดบัตรอิเลกทรอนิกส์
 • บัตร ATM ธนาคารจะดำเนินการอายัดบัตร ATM ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่ถูกถอน ภายหลังจากการอายัด
 • บัตรเครดิต/ เดบิต ธนาคารจะดำเนินการอายัดบัตรเดบิตภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการอายัด

 • 5 นาที


 • 5 นาที
13. การทักท้วงการชำระเงินของผู้ถือบัตร (เฉพาะกรณีชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ และกรณีถอนเงินสดจากตู้ ATM ในต่างประเทศ)
 • บัตรเครดิต ลูกค้าควรยื่นขอทักท้วงรายการใช้บัตรบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งยอดรายการใช้บัตร โดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
 • บัตรเดบิต ลูกค้าควรยื่นขอทักท้วงรายการใช้บัตรบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าทำรายการ โดยธนาคารจะตรวจสอบ และทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ลูกค้าทราบนับจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร


 • 90 วัน


 • 90 วัน
ด้านบริการทั่วไป
14. การขอข้อมูลประเภทต่างๆ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย
 • การคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต/ บัตรกดเงินสด สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 รอบบัญชี ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรนับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า
 • การคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อ/ เช่าซื้อ สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 12 เดือน ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า
 • รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า

 • 7 วันทำการ

 • 15 วันทำการ

 • 3 วันทำการ

ระยะเวลาดำเนินการ ให้นับแต่วันทำการถัดจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้ง หรือได้รับหนังสือ หรือใบคำขอที่มีข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบการดำเนินการที่ครบถ้วนจากลูกค้า (แล้วแต่กรณี)

เงื่อนไขการให้บริการทางการเงิน
 1. มาตรฐานการให้บริการ (ระยะเวลาดำเนินการ) ตามประกาศนี้ เป็นเพียงเกณฑ์มาตรฐานในเบื้องต้นเท่านั้น โดยระยะเวลาการให้บริการจริงอาจเร็วหรือล่าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและความซับซ้อนของแต่ละเรื่องเป็นรายกรณีไป
 2. การให้บริการทางการเงินทุกเรื่องทุกประเภท ธนาคารจะให้บริการหลังจากลูกค้าได้พิสูจน์ตัวตนกับธนาคารครบถ้วนถูกต้องแล้ว
 3. จำนวนวันทำการที่ระบุไว้ในการให้บริการแต่ละเรื่องเป็นจำนวนวันทำการซึ่งนับจากวันถัดจากวันที่ธนาคารได้รับคำร้องขอและเอกสารครบถ้วนจากลูกค้า
 4. การให้บริการทางการเงินที่เป็นลายลักษณ์อักษร/ หนังสือทุกเรื่องทุกประเภท จำนวนวัน นับถึงวันที่ธนาคารได้จัดส่งให้แก่ลูกค้า (ไม่รวมระยะเวลาในการนำส่งของผู้นำส่งหรือผู้ให้บริการนำส่ง)
 5. การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของระบบงานคอมพิวเตอร์ของธนาคาร
 6. กรณีที่ข้อมูลของลูกค้ากับธนาคารไม่ตรงกัน ลูกค้าสามารถร้องเรียนตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดได้