ข้อมูลเพื่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร

ชื่อบริษัท: บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท: 0107537002338 (เดิมเลขที่ บมจ. 480)
ประเภทธุรกิจ: ธนาคารพาณิชย์
จดทะเบียนหลักทรัพย์: 22 พฤศจิกายน 2521
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0 2638 8000, 0 2626 7000
โทรสาร: 0 2633 9026
เว็บไซต์: www.cimbthai.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)

ชื่อบริษัท: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0 2229 2800, 0 2654 5599
โทรสาร: 0 2359 1263

ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท: บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ที่อยู่: 179/ 74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0 2334 1000, 0 2286 9999
โทรสาร: 0 2264 0790

ภาพรวมขององค์กร

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 9 เดือนปี 2559
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) 279,662 274,169 304,621 304,184
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 21,830 22,591 27,108 27,487
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,490 989 1,052 798
กำไรต่อหุ้นขั้นพี้นฐาน (บาท) 0.07 0.05 0.05 0.03
จำนวนพนักงาน (คน) 4,019 4,191 3,997 3,854
จำนวนสาขา (สาขา) 165 146 123 97

อัตราทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 9 เดือนปี 2559
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (%) 0.7 0.4 0.4 0.4
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 7.0 4.4 4.4 3.9
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (%) 3.18 3.37 3.27 3.76
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 59.5 68.0 58.3 54.8
อัตราส่วนสินเชื่อจัดชั้นด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%) 2.5 3.3 3.1 4.2
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%) 107.8 95.2 106.5 81.6
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%) 14.2 15.2 15.7 16.2
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากรวมตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ของกลุ่มธนาคาร (%) 90.3 90.1 91.2 94.7

ราคาหลักทรัพย์

CIMBT Stock Price

 

SET Index
*
*
*
*
*
*
*
*
Security Code ต้องการเปลี่ยนรหัส คลิก
รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์
กรุณากรอกตัวเลขในช่องรหัสยืนยันค่ะ
*
 
* กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้