คณะกรรมการจัดการย้อนกลับ

นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์

ผู้บริหารสูงสุด สายสนับสนุนธุรกิจ

นางปนุท ณ เชียงใหม่

ผู้บริหารสุงสุด
สายบริหารความเสี่ยง

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์

ผู้บริหารสูงสุด
สายกลยุทธ์และการเงิน

ม.ล.ณัฏฐ์ชัญญา ทวีวงศ์

ผู้บริหารสูงสุด สายบริหารธุรกรรมการเงิน

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์

ผู้บริหารสูงสุด สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจรายย่อย

นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล

ผู้บริหารสูงสุด สายบริหารเงิน

นายพรชัย ปัทมินทร

ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจขนาดใหญ่

นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร

ผู้บริหารสูงสุด ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

นายจิรัชยุติ์ อัมยงค์

ผู้บริหารสูงสุด
สายพาณิชย์ธนกิจ

นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ

ผู้บริหารสูงสุด ด้านตรวจสอบภายใน

นายประภาส ทองสุข

ผู้บริหารสูงสุด ด้านสื่อสารองค์กร

นายสิทธิไชย มหาคุณ

ผู้บริหารสูงสุด สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets

นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ประธานคณะกรรมการจัดการ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2
 • ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
 • ประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
 • ประะธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee
 • ประธานคณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand
 • ประธานคณะกรรมการการตลาดและการ ติดต่อสื่อสาร
 • ประธานคณะกรรมการโครงการ Community Link “คอมมิวนิตี้ ลิงค์”
 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาการออก ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania, U.S.A.
 • ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts, U.S.A.
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown University, U.S.A.

การอบรม

 • 2554 Financial Institutions Governance Program (FGP) Class 3/2011
 • 2549 Directors Certification Program (DCP)
 • 2548 Directors Accreditation Program (DAP)
 • 2536 หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2550
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 10 มีนาคม - กรกฎาคม 2553)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ, กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) บจ.บริหารสินทรัพย์ สาทร

ประสบการณ์

 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554 - 2556)
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บลจ. ทหารไทย
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารทหารไทย

นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์

ผู้บริหารสูงสุด สายสนับสนุนธุรกิจ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ State University of New York at Binghamton, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Central Missouri State University, สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ, กรรมการ บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส

ประสบการณ์

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยธนกิจ, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์, ธนาคาร ไทยธนาคาร
 • กรรมการผู้จัดการ, บจ. บีทีประกันภัย
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ. ธนาคาร เอเชีย
 • กรรมการผู้จัดการบงล. พรีเมียร์
 • รองกรรมการผู้จัดการบงล. A.G.C.(ประเทศไทย) (บริษัทในเครือ ธนาคาร Westpac ประเทศออสเตรเลีย)
 • Vice President ธนาคาร แห่งอเมริกา
 • Vice President ธนาคาร เชสแมนฮัตตัน

นางปนุท ณ เชียงใหม่

ผู้บริหารสุงสุด สายบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master of Science Business (Marketing), University of Wisconsin- Madison
 • Master of Business Administration (Finance & Management), University of Wisconsin-Madison
 • Bachelor of Education (Education Psychology), Chulalongkorn University

การอบรม

 • Financial Institutions Governance Program (FGP) Class 3/2554

ประสบการณ์

 • กรรมการ บล. บีที
 • Director & EVP GE Money Finance
 • Managing Director GE Money Finance

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์

ผู้บริหารสูงสุด สายกลยุทธ์และการเงิน

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขา Infomation Systems จาก Golden Gate University, San Francisco, CA, USA
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 24 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ประจำปี 2554
 • หลักสูตร กรรมการสถาบันการเงิน (FGP) Class 3/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร CIMB-Insead Leaderships, INSEAD
 • หลักสูตรกรรมการบริษัท (DCP) 131/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • CFO Becoming a Strategic Partner, University of Pennsylvania, USA
 • Senior Finance Management Program, Executive Development International, UK
 • วุฒิบัตรการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรโครงการฝึกอบรมพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิชา System Analysis คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บจ. เวิลด์ลีส

ประสบการณ์

 • กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
 • ผู้จัดการสายข้อมูลการบริหารและวางแผน บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
 • Head of Business Finance and Strategy, Wholesale Bank, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน (ประเทศไทย)
 • Vice President, Financial Control Department, ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ม.ล.ณัฏฐ์ชัญญา ทวีวงศ์

ผู้บริหารสูงสุด สายบริหารธุรกรรมการเงิน

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารธุรกรรมการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

 • MBA (International Business Management & Marketing) Oregon State University, Oregon, USA
 • BA (International Finance/Banking) Oregon State University, Oregon, USA

ประสบการณ์

 • Director - Regional Sales, Cash Management Corporate Deutsche Bank AG, Asia-Pacific Head Office, Singapore
 • Head, Global Transaction Banking Deutsche Bank AG, Bangkok
 • Head, Global Cash Management, Deutsche Bank AG, Bangkok

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์

ผู้บริหารสูงสุด สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี The University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจาก SASIN จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • Banc Assurance in Malaysia by May Bank Straight through processing จัดโดย May Bank, Ageas Insurance
 • Leadership จัดโดย PacRim Group
 • Executive Program for Senior Management 2008 จัดโดย The Fiscal Policy Research Institute Foundation
 • Building The Leadership Team for Outstanding for John C.Maxwell / Strategic Management for Service Industries จัดโดย SASIN
 • On 21st Century Marketing by Philip Kotler จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • ATM Business Trip ที่ประเทศญี่ปุ่นจัดโดย IBM
 • Cash Management Business Trip ที่ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย DBS
 • Lafferty Retail Finance Asia-Pacific 2004
 • Cash and Treasury Management in Asia
 • Pacific Region 2001,2002 จัดโดย EuroFinance

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล

ประสบการณ์

 • First Senior Vice President, Retail Division บมจ. ธนาคาร กสิกรไทย
 • Executive Vice President, Transaction Banking/Cash Management Business บมจ. ธนาคาร ทหารไทย

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจรายย่อย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย

คุณวุฒิการศึกษา

 • MBA , สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • 2548 Director Certification Program
 • Advanced Management Program, Oxford University
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล

ประสบการณ์

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน บมจ. ธนาคาร ไทย พาณิชย์
 • กรรมการผู้อำนวยการ บลจ. ไทยพาณิชย์

นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล

ผู้บริหารสูงสุด สายบริหารเงิน

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรม

 • Market Risk for Treasury Products, New York institute of Finance (Financial Times)
 • Asset and Liability Management, Chase Manhattan Bank, Singapore
 • Treasury Training Scheme, The Institute of Banking and Finance (IBF), Singapore
 • Offshore Deposit Market
 • Foreign Exchange Arithmetic
 • Financial Future
 • Options
 • Citibank Bourse Game

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

ประสบการณ์

 • Head of Business Planning and Extended Management Team Standard Chartered Nakornthon Bank PCL.
 • Senior Vice President, Treasury Group Head Nakornthon Bank PCL.
 • Production Engineer Asian Autoparts Co.,Ltd.

นายพรชัย ปัทมินทร

ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจขนาดใหญ่

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • AFS Scholarship Student Exchange Program

การอบรม

 • 2551 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 73/2551

ประสบการณ์

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 2 บมจ. ธนาคารธนชาต
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสถาบันธนกิจ บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 • กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย)

นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร

ผู้บริหารสูงสุด ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา

 • MBA, Business Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • B.B.A, MIS/Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • MBTI Certification Programme
 • MBTI Type and Coaching

ประสบการณ์

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 • รักษาการ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคาร เอชเอสบีซี
 • ผู้จัดการ ด้านองค์กร และการบริหารบุคคล บริษัท ที่ปรึกษา เอคเซนเจอร์ ประเทศไทย

นายจิรัชยุติ์ อัมยงค์

ผู้บริหารสูงสุด สายพาณิชย์ธนกิจ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์ธนกิจ

คุณวุฒิการศึกษา

 • Cert. of Int'l Business & Finance, New York University
 • M.B.A., Indiana University of Pennsylvania
 • Bachelor of Law, Thammasat University

การอบรม

 • Great Leadership, Pacrim Group
 • Advance Negotiation skill, Independence Instructor
 • TAP (Talent Acceleration Program) GE, Turkey & London

ประสบการณ์

 • Head of SME Banking, ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ SME Business and Product Development Head & SME Sale Head BKK ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, SME Thailand ธนาคารGE Money

นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ

ผู้บริหารสูงสุด ด้านตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • Basel II Senior Management Understanding Standard Chartered Bank
 • Group Internal Audit Overview Training Standard Chartered Bank
 • CIA Preparation สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย
 • Certified Professional Internal Auditor (CPlA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 • Senior Audit Manager, Group Internal Audit ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 • ผู้อำนวยการฝ่าย Compliance ธนาคารคาลิยง สาขากรุงเทพ

นายประภาส ทองสุข

ผู้บริหารสูงสุด ด้านสื่อสารองค์กร

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านสื่อสารองค์กร

คุณวุฒิการศึกษา

 • M.B.A. National Institute of Development Administration (NIDA)
 • Bachelor of Education, Chulalongkorn University

ประสบการณ์

 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารการตลาด บมจ. บัตรกรุงไทย
 • ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ Carlsberg Beer Asia Bev
 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Philips Electronic (Thailand)

นายสิทธิไชย มหาคุณ

ผู้บริหารสูงสุด สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets

คุณวุฒิการศึกษา

 • 2534 MBA, Finance, California State University, San Bernardino, USA
 • 2531 BBA, Finance, ChulalongkornUniversity

การอบรม

 • 2556 CIMB-INSEAD Leadership Program
 • 2555 Merger and Acquisition : Factor for Thai Business Success จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • 2555 Refresher course for all license : AMLA & KYC จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี
 • กรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ

ประสบการณ์

 • 2549 หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจ บล.ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย)หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจ บล.ซีไอเอ็มบีจีเค (ประเทศไทย)
 • 2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวาณิชธนกิจบล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
 • 2535 หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจ บล ธนชาติ