คณะกรรมการจัดการย้อนกลับ

นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์

ผู้บริหารสูงสุด สายสนับสนุนธุรกิจ และรักษาการผู้บริหารสูงสุด สายพาณิชย์ธนกิจ

นางปนุท ณ เชียงใหม่

ผู้บริหารสุงสุด
สายบริหารความเสี่ยง

นายพรชัย ปัทมินทร

ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจขนาดใหญ่

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจรายย่อย
นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล

ผู้บริหารสูงสุด สายบริหารเงิน

นายประภาส ทองสุข

ผู้บริหารสูงสุด ด้านสื่อสารองค์กร

นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร

ผู้บริหารสูงสุด ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ

ผู้บริหารสูงสุด ด้านตรวจสอบภายใน

นาย ตัน คีท จิน

ผู้บริหารสูงสุด ด้านกลยุทธ์

นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

ผู้บริหารสูงสุด สายการเงิน

นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ประธานคณะกรรมการจัดการ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2
 • ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
 • ประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
 • ประะธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee
 • ประธานคณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand
 • ประธานคณะกรรมการการตลาดและการ ติดต่อสื่อสาร
 • ประธานคณะกรรมการโครงการ Community Link “คอมมิวนิตี้ ลิงค์”
 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาการออก ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania, U.S.A.
 • ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts, U.S.A.
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown University, U.S.A.

การอบรม

 • 2554 Financial Institutions Governance Program (FGP) Class 3/2011
 • 2549 Directors Certification Program (DCP)
 • 2548 Directors Accreditation Program (DAP)
 • 2536 หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2550
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 10 มีนาคม - กรกฎาคม 2553)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ, กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) บจ.บริหารสินทรัพย์ สาทร

ประสบการณ์

 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554 - 2556)
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บลจ. ทหารไทย
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารทหารไทย

นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์

ผู้บริหารสูงสุด สายสนับสนุนธุรกิจ และรักษาการผู้บริหารสูงสุด สายพาณิชย์ธนกิจ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ State University of New York at Binghamton, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Central Missouri State University, สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ, กรรมการ บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส

ประสบการณ์

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยธนกิจ, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์, ธนาคาร ไทยธนาคาร
 • กรรมการผู้จัดการ, บจ. บีทีประกันภัย
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ. ธนาคาร เอเชีย
 • กรรมการผู้จัดการบงล. พรีเมียร์
 • รองกรรมการผู้จัดการบงล. A.G.C.(ประเทศไทย) (บริษัทในเครือ ธนาคาร Westpac ประเทศออสเตรเลีย)
 • Vice President ธนาคาร แห่งอเมริกา
 • Vice President ธนาคาร เชสแมนฮัตตัน

นางปนุท ณ เชียงใหม่

ผู้บริหารสุงสุด สายบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master of Science Business (Marketing), University of Wisconsin- Madison
 • Master of Business Administration (Finance & Management), University of Wisconsin-Madison
 • Bachelor of Education (Education Psychology), Chulalongkorn University

การอบรม

 • Financial Institutions Governance Program (FGP) Class 3/2554

ประสบการณ์

 • กรรมการ บล. บีที
 • Director & EVP GE Money Finance
 • Managing Director GE Money Finance

นายพรชัย ปัทมินทร

ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจขนาดใหญ่

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • AFS Scholarship Student Exchange Program

การอบรม

 • 2551 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 73/2551

ประสบการณ์

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 2 บมจ. ธนาคารธนชาต
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสถาบันธนกิจ บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 • กรรมการผู้จัดการ บจ.หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย)

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจรายย่อย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย

คุณวุฒิการศึกษา

 • MBA , สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • 2548 Director Certification Program
 • Advanced Management Program, Oxford University
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล

ประสบการณ์

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน บมจ. ธนาคาร ไทย พาณิชย์
 • กรรมการผู้อำนวยการ บลจ. ไทยพาณิชย์

นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล

ผู้บริหารสูงสุด สายบริหารเงิน

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรม

 • Market Risk for Treasury Products, New York institute of Finance (Financial Times)
 • Asset and Liability Management, Chase Manhattan Bank, Singapore
 • Treasury Training Scheme, The Institute of Banking and Finance (IBF), Singapore
 • Offshore Deposit Market
 • Foreign Exchange Arithmetic
 • Financial Future
 • Options
 • Citibank Bourse Game

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

ประสบการณ์

 • Head of Business Planning and Extended Management Team Standard Chartered Nakornthon Bank PCL.
 • Senior Vice President, Treasury Group Head Nakornthon Bank PCL.
 • Production Engineer Asian Autoparts Co.,Ltd.

นายประภาส ทองสุข

ผู้บริหารสูงสุด ด้านสื่อสารองค์กร

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านสื่อสารองค์กร

คุณวุฒิการศึกษา

 • M.B.A. National Institute of Development Administration (NIDA)
 • Bachelor of Education, Chulalongkorn University

ประสบการณ์

 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารการตลาด บมจ. บัตรกรุงไทย
 • ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ Carlsberg Beer Asia Bev
 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Philips Electronic (Thailand)

นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร

ผู้บริหารสูงสุด ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา

 • MBA, Business Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • B.B.A, MIS/Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • MBTI Certification Programme
 • MBTI Type and Coaching

ประสบการณ์

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 • รักษาการ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคาร เอชเอสบีซี
 • ผู้จัดการ ด้านองค์กร และการบริหารบุคคล บริษัท ที่ปรึกษา เอคเซนเจอร์ ประเทศไทย

นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ

ผู้บริหารสูงสุด ด้านตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • Basel II Senior Management Understanding Standard Chartered Bank
 • Group Internal Audit Overview Training Standard Chartered Bank
 • CIA Preparation สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย
 • Certified Professional Internal Auditor (CPlA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 • Senior Audit Manager, Group Internal Audit ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 • ผู้อำนวยการฝ่าย Compliance ธนาคารคาลิยง สาขากรุงเทพ

นาย ตัน คีท จิน

ผู้บริหารสูงสุด ด้านกลยุทธ์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์

คุณวุฒิการศึกษา

 • MBA, University of Bath, England
 • Bachelor of Engineering, University of London, England
 • CIMB-INSEAD Executive Development Programme

ประสบการณ์

 • Specialist, Bank Negara Malaysia
 • Team Leader (Various Discipline), Accenture Malaysia

นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

ผู้บริหารสูงสุด สายการเงิน

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

 • Bachelor in Economics, Macquarie University, Australia

ประสบการณ์

 • Director, Group Finance, CIMB Bank
 • Accounting Department, Bangkok Bank PCL.
 • Manager, PwC/IBM
 • Manager, Deloitte